គាំទ្រសហគ្រិនថាមពលស្អាតក្នុងការច្នៃប្រឌិតថ្មី និងការចាប់ផ្តើមដំណើរការអាជីវកម្មសម្រាប់ វិស័យកសិកម្ម និងវារីវប្បកម្មនៅកម្ពុជា។
តើអ្វីទៅជា ថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលអាជីវកម្ម?
វាគឺជាកម្មវិធីមួយរយៈពេល ៦សប្តាហ៍ដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការវាយតំលៃគំនិត អាជីវកម្មថាមពលស្អាតក្នុង វិស័យកសិកម្ម និងវារីវប្បកម្មរបស់អ្នក។

កម្មវិធីនេះមានរួមបញ្ចូលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលចុងសប្តាហ៍ និងសិក្ខាសាលាកន្លះថ្ងៃចំនួនប្រាំដង ដើម្បីជួយអ្នក និងក្រុមរបស់អ្នកទៅលើការវាយតំលៃគំនិតអាជីវកម្ម ព្រមទាំងជួយបង្កើតគំរូផលិតផល សាកល្បងមួយ។

យើងនឹងផ្តល់ជំនួយផ្នែកអាជីវកម្ម និងបច្ចេកទេសពីសំណាក់់អ្នកណែនាំ និងអ្នកប្រឹក្សាយោបល់។
ហេតុអ្វីជ្រើសយកថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលអាជីវកម្ម?
ទទួលបាននូវការបង្វឹក និងការណែនាំ
ទទួលបានសិក្ខាសាលាចុងសប្តាហ៍ដើម្បីជួយអ្នក និងក្រុមអ្នកស្វែងយល់ និងវាយតម្លៃគំនិត
អាជីវកម្ម របស់អ្នក
ទទួលបាននៅការណែនាំពីអ្នកមានជំនាញ
បច្ចេកទេសខាងផ្នែកថាមពលស្អាត កសិកម្ម និងវារីវប្បកម្ម
ទទួលបានការគាំទ្រដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យ
ដើម្បីចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនេះ
តើអ្នកណាអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ?
1
ថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលអាជីវកម្ម
 • តើអ្នកមានគំនិតអាជីវកម្មដែរឬទេ?
 • តើអ្នកអាចប្តេជ្ញាថានឹងចំណាយពេលទៅលើកម្មវិធីនេះចំនួន ៦សប្តាហ៍ដែរឬទេ?
 • តើអ្នកមានឆន្ទៈក្នុងការរៀន និងផ្លាស់ប្តូរគំនិតអាជីវកម្មរបស់អ្នក ប្រសិនបើគំនិតដែលអ្នកមានស្រាប់ត្រូវបានបង្ហាញថាមិនដំណើរការ?

ប្រសិនបេីចម្លើយរបស់អ្នកគឺបាទ/ចាសចំពោះសំណួរណាមួយ
អ្នកអាចដាក់ពាក្យចុះឈ្មោះចូល ថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលអាជីរកម្មថាមពលស្អាតក្នុងវិស័យកម្ម និងវារីវប្បកម្មនេះបានហើយ។

2
លក្ខខណ្ឌក្នុងការចូលរួម
 • សមាជិកម្នាក់ក្នុងចំណោមសមាជិកទាំងអស់ត្រូវតែជាជនជាតិកម្ពុជា
 • អ្នកត្រូវតែមានគំនិតអាជីវកម្មថាមពលស្អាតដែលអាចដោះស្រាយទៅលេីបញ្ហា កសិកម្ម ឬ វារីវប្បកម្ម។
 • អ្នកបានប្តេជ្ញាចូលរួមកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេល៦សប្តាហ៍ដើម្បី
 • ធ្វើឱ្យគំនិតអាជីវកម្មរបស់អ្នកអាចដំណើរការបាន។
 • ប្រសិនបេីអ្នកជាក្រុមទេាល(សមាជិកតែម្នាក់) យេីងអាចជួយស្វែងរកអ្នកជំនាញឬសមាជិកក្រុមបន្ថែមសម្រាប់អ្នក ។ អ្នកត្រូវតែបង្ហាញការតាំងចិត្តអភិវឌ្ឍគំនិតអាជីវកម្មរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល ៦ សប្តាហ៍នេាះ។
 • ប្រសិនបេីអ្នកចង់គាំទ្រសហគ្រិនណាមួយ ឬ ក្រុមណាមួយ ពួកយើងអាចជួយអ្នកចូលក្រុមនោះប្រសិនបើអ្នកមានជំនាញដែរត្រូវគ្នា។
  តារាងពេលវេលា
  បើកការទទួលពាក្យ
  ២០ សីហា ២០២០
  បិទការទទួលពាក្យ
  ៣ តុលា ២០២០
  ប្រកាសបេក្ខជនដែលជាប់
  ៧ តុលា ២០២០
  សិក្ខាសាលាណែនាំ
  ១៧ តុលា ២០២០
  ម៉េាង ៖ ១:៣០ ថ្ងៃត្រង់ ដល់ ៥ ល្ងាច
  Bootcamp
  ២៤&២៥ តុលា ២០២០
  សិក្ខាសាលា
  ការបង្វឹកនិងការណែនាំ៖ ៣១ តុលា, ៧&១៤ វិច្ឆិកា ២០២០
  ម៉េាង ៖ ១:៣០ ថ្ងៃត្រង់ ដល់ ៥ ល្ងាច
  សិក្ខាសាលា
  សិក្ខាសាលានិងបទបង្ហាញចុងក្រោយ៖ ២១ វិច្ឆិកា ២០២០
  កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលអាជីវកម្មថាមពលស្អាតក្នុងវិស័យ
  កសិកម្ម និងវារីវប្បកម្ម
  ចុចលើរូបភាពខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីនីមួយៗ
  ហេកកាថុន

  សម្រាប់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍លើថាមពលស្អាត កសិកម្ម ឬ វារីវប្បកម្ម ហើយចង់ស្វែងយល់គំនិត អាជីវកម្មផ្សេងៗ និងជួបអ្នកដទៃ ។

  តាមរយៈដំណើរការ Hackathon នាចុងសប្តាហ៍នឹងជួយអ្នកបង្កើតក្រុមអាជីវកម្ម ស្វែងយល់ពី បញ្ហាប្រឈមក្នុងអាជីវកម្ម ថាមពលស្អាតក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងវារីវប្បកម្ម និងបង្កើតដំណោះស្រាយអាជីវកម្ម ។
  ថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលអាជីវកម្ម

  សម្រាប់អ្នកដែលមានគំនិតអាជីវកម្មជាមួយក្រុម
  របស់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនប្រាកដថា គំនិតនោះអាចដំណើការទៅមុខបាន។

  ថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលអាជីវកម្ម និងវាយតំលៃគំនិតអាជីវកម្មដែលដំណើរការ
  ទៅរយៈពេល ៦ សប្ដាហ៍នឹងជួយឱ្យអ្នក អភិវឌ្ឍគំរូផលិតផលសាកល្បងរបស់អ្នក និងស្វែងយល់អំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអាជីវកម្ម
  ដើម្បីសម្រេចថាតើ គួរតែបន្ត ឬ ក៏អត់!

  កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលអាជីវកម្ម

  សម្រាប់អ្នកដែលមានគំនិតអាជីវកម្មដែលត្រូវបាន
  វាយតំលៃរួចរាល់និងគំរូផលិតផលសាកល្បង ហើយអ្នកចង់បានជំនួយដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ។

  កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលអាជីវកម្ម រយៈពេល ១ ឆ្នាំនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវជំនួយ ច្ចេកទេស ការបណ្តុះបណ្តាលអាជីវកម្ម ការហ្វឹកហាត់ / ការណែនាំ និងថវិកាដើម្បីជួយអ្នកឱ្យបញ្ជូន
  ផលិតផលដ៏ល្អបំផុតទៅកាន់អតិថិជន
  របស់អ្នក និងគំរូអាជីវកម្មដើម្បី
  ទទួលជោគជ័យ។

  Join our mailing list to stay in the loop
  Join mailing list