កម្មវិធីថ្នាលបណ្ដុះអាជីវកម្មថាមពលស្អាត

ក្នុងវិស័យកសិកម្ម
គាំទ្រសហគ្រិននិងអ្នកកែច្នៃបច្ចេកវិទ្យាអនុវត្តន៍ក្នុងការបង្កើតមុខជំនួយថាមពលស្អាតប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យកសិកម្ម
កម្មវិធីថ្នាលបណ្ដុះអាជីវកម្មថាមពលស្អាតក្នុងវិស័យកសិកម្ម
ជាកម្មវិធីពង្រឹងសមត្ថភាពផ្នែកពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ជួយសហគ្រិននិងនវានុវត្តករបណ្ដុះអាជីវកម្មដែលទើបនឹងដុះពន្លកដើម្បីអភិវឌ្ឍមុខជំនួញថាមពលស្អាតក្នុងវិស័យកសិកម្ម ក្នុងរយៈពេល១២ខែ។

យើងនឹងជួយឱ្យគម្រោងអាជីវកម្មអ្នកក្លាយជាការពិត តាមរយៈការផ្ដល់ទុនវិនិយោគ ការប្រឹក្សាបង្ហាញផ្លូវ ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញពាណិជ្ជកម្ម និងការផ្ដល់ទីតាំងធ្វើការ ព្រមការទាំងណែនាំឱ្យអ្នកស្គាល់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងអ្នកវិនិយោគផងដែរ។
តើអ្នកណាខ្លះគួរចូលរួមកម្មវិធីនេះ?
អ្នកគួរចូលរួមកម្មវិធីនេះប្រសិនបើអ្នកជាសហគ្រិនដែលមានផែនការអាជីវកម្មដែលនាំឱ្យមានការប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតនៅក្នុងកិច្ចការកសិកម្មនិងនៅទីជនបទ ហើយមានផលិតផលគំរូកំពុងសាកល្បងឬមួយចង់បង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្ម។ ដូចគ្នាដែរ អ្នកគួរចូលរួមប្រសិនបើអ្នកមានក្រុមការងារខ្លួនឯងហើយ ក៏ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវការការណែនាំបង្ហាញផ្លូវ ត្រូវការអ្នកបង្វឹក ឬត្រូវការទុនវិនិយោគខ្លះដើម្បីឱ្យមុខជំនួញក្នុងក្ដីស្រមៃក្លាយជាការពិត។
ចូលរួមកម្មវិធីនេះ មានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?
ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញពាណិជ្ជកម្ម
អ្នកប្រឹក្សាបង្ហាញផ្លូវ
ជំនួយជាទុនវិនិយោគដំបូងពី ៥.០០០ដុល្លារ ទៅ ១០.០០០ដុល្លារ
ការិយាល័យធ្វើការ
បណ្ដាញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម
ការណែនាំពីអ្នកវិនិយោគ
កម្មវិធីថ្នាលបណ្ដុះអាជីវកម្មថាមពលស្អាតក្នុងវិស័យកសិកម្ម ប្រើរយៈពេល១២ខែ ដើម្បីជួយឱ្យផែនការអាជីវកម្មជំហានដំបូងរបស់អ្នកទទួលបានជោគជ័យ។ ផុតរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះ យើងចង់ឃើញមានអតិថិជនទិញផលិផលដែលពួកគេពេញចិត្តពីអាជីវកម្មអ្នក អាជីវកម្មអ្នកមានលំហូរសាច់ប្រាក់ល្អ ហើយអ្នកមានផែនការអាជីវកម្មដែលនាំឱ្យអាជីវកម្មនេះជោគជ័យ ពោលគឺអាជីវកម្មអ្នកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការទទួលទុនវិនិយោគដើម្បីពង្រីកខ្លួនថែមទៀត។
នវានុវត្តន៍ថាមពលស្អាតក្នុងវិស័យកសិកម្ម
កសិកម្មជាវិស័យមួយដែលប្រើប្រាស់ធនធានច្រើន ហើយក៏ជាវិស័យស្នូលមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែរ។

ការប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតគួបផ្សំនឹងនវានុវត្តន៍ម៉ូដែលពាណិជ្ជកម្មក្នុងវិស័យនេះ មានសក្ដានុពលខ្ពស់ក្នុងការបង្កើតគុណប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងបរិស្ថានរយៈពេលវែង។
យើងអាចជួយអ្វីបានខ្លះ ដើម្បីអ្នកអាចចូលរួមកម្មវិធីនេះ?
កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ទទួលពាក្យគឺនៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩នេះ ដូច្នេះអ្នកមានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដុសខាត់កែច្នៃគំនិតអ្នកឱ្យចេញជាផលិតផលគំរូសាកល្បងនិងផែនការអាជីវកម្ម តាមរយៈការពិនិត្យបញ្ជាក់លើគំនិតមុខជំនួញ ព្រមទាំងរៀបចំពាក្យសុំដ៏ល្អឥតខ្ចោះមួយដើម្បីដាក់ពាក្យចូលរួមកម្មវិធីយើង។
ស្វែងយល់
បណ្ដុះគំនិត
ពិនិត្យបញ្ជាក់
តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ ប៉ុន្តែចង់ស្វែងយល់បន្ថែមទៀតអំពីការសាកល្បងមួយនេះមែនទេ?

ចង់ស្វែងយល់បន្ថែមទេ? យើងបានរៀបចំកម្មវិធីជាច្រើនដែលមានការចូលរួមពីអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងថាមពលស្អាត។
ចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះដើម្បីជួបនឹងអ្នកប្រឡូកផ្ទាល់ ដែលមានចំណេះជំនាញនិងស្រឡាញ់វិស័យនេះ។ ពួកគាត់អាចជួយឱ្យអ្នកកាន់តែចាប់អារម្មណ៍កិច្ចការនេះនិងអាចជួយពង្រីកវិសាលភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកផងដែរ។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមក្នុងមុខជំនួញរបស់អ្នកទៀតផង!
ចង់បានគំនិតល្អៗ? សាក «ហ៊ែក» គំនិតទៅមើលមើល៍!

មិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានគំនិតធ្វើជំនួញផ្នែកថាមពលស្អាតនោះទេ! ចូលរួមហ៊ែក្ខាថុន ដើម្បីមានពេលនិងបរិយាកាសបណ្ដុះគំនិតល្អៗនិងពិភាក្សាអំពីគំនិតនេះជាក្រុម។ ទន្ទឹមនឹងនេះ យើងនឹងចែករំលែកអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសនានាក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងតំបន់ជនបទ។ លើសពីនេះ យើងក៏មានអ្នកជំនាញដែលអាចជួយណែនាំបង្ហាញផ្លូវអ្នកផងដែរ!
ចង់ពិនិត្យបញ្ជាក់គោលគំនិតរបស់អ្នកទេ?


អ្នកមានគំនិតមុខជំនួញតែមិនច្បាស់ថាអាចអនុវត្តបាន? មិនច្បាស់ថាអាចធ្វើអាជីវកម្មបាន? វគ្គត្រៀមនេះ ល្អបំផុតសម្រាប់សហគ្រិនដែលមានគំនិតខ្លះៗពីគម្រោងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនហើយ តែចង់ចំណាយពេលវាយតម្លៃថាគំនិតនោះអាចអនុវត្តបានឬមិនបាន ទន្ទឹមនឹងមានការជ្រោមជ្រែងពីអ្នកប្រឹក្សាបង្ហាញផ្លូវ។ ចប់កម្មវិធីនេះ អ្នកនឹងដឹងថាអ្នកចង់បន្តប្រែក្លាយគំនិតអ្នកឱ្យទៅជាមុខជំនួញដែរឬទេ ព្រមទាំងដឹងថាសមាជិកណាខ្លះក្នុងក្រុមអ្នកដែលអាចតាំងចិត្តបន្តដំណើរជាមួយអ្នកបាន!

ជួបជាមួយនឹងអ្នកប្រឹក្សាបង្ហាញផ្លូវរបស់យើង
ចាន់ សិរីរដ្ឋា
នាយកប្រចាំនៅកម្ពុជា, អង្គការភាពជាដៃគូដើម្បីកសិកម្មប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជា (Cambodia Partnership for Sustainable Agriculture)
បទពិសោធផ្នែកកសិកម្ម ការវិភាគខ្សែច្រវ៉ាក់តម្លៃក្នុងទីផ្សារ និងការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម
កែប រតនា
អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោង, អង្គការភីន (PIN – People In Need)
បទពិសោធផ្នែកកសិកម្ម ការស្វែងរកទីផ្សារសម្រាប់ថាមពលកកើតឡើងវិញ ផ្នែកលក់ និងការបង្កើតច្រកពាណិជ្ជកម្ម

ខៀវ ធីតា
នាយក, ក្រុមហ៊ុនសូឡា ហ្គ្រីន អេនើជី (ខេមបូឌា) ខូ អិលធីឌី (Solar Green Energy (Cambodia) Co., Ltd.)
បទពិសោធផ្នែកថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ម៉ាស៊ីនបូមទឹក ការផលិតគ្រឿងបង្គុំ និងផ្នែកលក់

Antoine Denizart (អង់ទ័ន ដឺនីហ្សា)
អ្នកគ្រប់គ្រង, ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់សឺវៀ (SEVEA)
បទពិសោធផ្នែកអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងថាមពលកកើតឡើងវិញ
ប៊ុនតុង បូរារិន
ប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងផ្នែកបន្ថែម, សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម

នួន ទុំ
អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជកម្មនិងភាពជាដៃគូ
បទពិសោធផ្នែកអភិវឌ្ឍកសិពាណិជ្ជកម្ម កសិកម្មសរីរាង្គ និងចំណីអាហារមានសុវត្ថិភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍកសិកម្ម
កាលបរិច្ឆេទសំខាន់ៗ
1
ប្រកាសបើកកម្មវិធីថ្នាលបណ្ដុះអាជីវកម្ម, វគ្គផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន
ចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យ
ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩
ម៉ោង៥:៣០ល្ងាច-៨:០០យប់
2
ហ៊ែក្ខាតុននវានុវត្តន៍ថាមពលស្អាតក្នុងវិស័យកសិកម្ម
ថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩៖ សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន
ថ្ងៃទី២១ និងទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩៖ ហ៊ែក្ខាថុនជាក់ស្ដែង
3
វគ្គត្រៀមចូលកម្មវិធី
ពិសោធលទ្ធភាពអនុវត្តរបស់គំនិតពាណិជ្ជកម្មនិងក្រុមការងាររបស់អ្នក

ខែតុលានិងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩
4
ឈប់ទទួលពាក្យចូលរួមកម្មវិធីថ្នាលបណ្ដុះអាជីវកម្មថាមពលស្អាតក្នុងវិស័យកសិកម្ម
ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩
5
ប្រកាសលទ្ធផល
ថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
6
បើកឆាកហ្វឹកហាត់លើការបង្កើតផលិតផលគំរូសាកល្បងឬលទ្ធផលិតផលអប្បបរមាទទួលយកបាន
ខែមករា ឆ្នាំ២០២០
ការហ្វឹកហាត់/ប្រឹក្សាបង្ហាញផ្លូវ មួយទល់នឹងមួយ
ពីខែមករាដល់ខែឧសភា
7
ហ្វឹកហាត់ទាក់ទាញអតិថិជន
ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០
ការហ្វឹកហាត់/ប្រឹក្សាបង្ហាញផ្លូវ មួយទល់នឹងមួយ ពីខែឧសភាដល់ខែសីហា
8
ហ្វឹកហាត់ស្វែងរកនិងប្រុងប្រៀបទទួលដៃគូវិនិយោគ
ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០
ការហ្វឹកហាត់/ប្រឹក្សាបង្ហាញផ្លូវ មួយទល់នឹងមួយ ពីខែសីហាដល់ខែធ្នូ
9
ជួបជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគ
ខែវិច្ឆិកាដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
ដំណាក់កាលដាក់ពាក្យ

បើកទទួលពាក្យចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ តទៅ។

អ្នកត្រូវបំពេញទម្រង់បែបបទ៖
- ពិពណ៌នាអំពីមុខជំនួញ
- ពិពណ៌នាអំពីក្រុមការងារនិងការតាំងចិត្ត

ដំណាក់កាលជ្រើសរើស
១. វគ្គជម្រុះ៖ យើងនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ពាក្យសុំទល់នឹងលក្ខខណ្ឌចាំបាច់នានា ព្រមទាំងធ្វើលំដាប់ចំណាត់ថ្នាក់ពាក្យសុំផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យផ្សេងៗ។
២. វគ្គពិនិត្យដោយអ្នកប្រឹក្សាបង្ហាញផ្លូវ៖ អ្នកប្រឹក្សាបង្ហាញផ្លូវរបស់ EnergyLab នឹងធ្វើការពិនិត្យវាយតម្លៃជាឯករាជលើសក្ដានុពលពាណិជ្ជកម្មនៃពាក្យសុំដែលឆ្លងផុតវគ្គជម្រុះ។
៣. វគ្គសម្ភាស៖ ក្រុមស្ថាបនិករបស់អ្នកត្រូវឆ្លងកាត់ការសម្ភាសផ្ទាល់មុខ។ យើងនឹងសាកសួរបញ្ជាក់អំពីទំហំទឹកប្រាក់វិនិយោគចាំបាច់ (ក្នុងចន្លោះ ២.០០០ដុល្លារ ទៅ ១០.០០០ដុល្លារ)។
៤. ផ្ទៀងនឹងបញ្ជីទណ្ឌកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិ

បេក្ខភាពដែលពួកយើងចង់បាន

ជាសហគ្រាសដែលទើបនឹងចាប់ផ្ដើមក្ដី ជាសហគ្រិនម្នាក់ឯងក្ដី ដែលមានផែនការអាជីវកម្មដែលនាំឱ្យមានការប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតនៅក្នុងកិច្ចការកសិកម្មនិងនៅទីជនបទ ហើយមានផលិតផលគំរូកំពុងសាកល្បងឬមួយចង់បង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្ម។ កម្មវិធីថ្នាលបណ្ដុះនេះ មិនមែនសម្រាប់ក្រុមការងារដែលមានត្រឹមតែគំនិតឡើយ។

ចំពោះមុខជំនួញ៖
- តើអ្នកអាចពន្យល់បង្ហាញអំពីមុខជំនួញអ្នកបានច្បាស់លាស់ទេ?
- តើអាចមានអ្នកទិញផលិតផលអ្នកទេ?
- តើផលិតផលនេះមានលទ្ធភាពចូលក្នុងទីផ្សារក្នុងរយៈពេល១២ខែទេ?
- តើមុខជំនួញឬបច្ចេកវិទ្យាដែលអ្នកបង្ហាញនេះ នឹងគាំទ្រការប្រើប្រាស់ថាមពលស្អាតក្នុងកសិកម្មនិងតំបន់ជនបទឬទេ?
- តើមុខជំនួញឬបច្ចេកវិទ្យាដែលអ្នកបង្ហាញនេះ នឹងរួមចំណែកជួយឱ្យកម្ពុជាសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពទី៧ឬទេ?

ចំពោះក្រុមស្ថាបនិក យើងចង់ដឹងថា៖
- ស្ថាបនិកម្នាក់ៗតាំងចិត្តស៊ប់ក្នុងការធ្វើមុខជំនួញនេះទេ?
- តើក្រុមស្ថាបនិកមានបទពិសោធនិងមានប្រៀបលើគេទេ?
- តើក្រុមនេះអាចសម្រេចផែនការដែលខ្លួនដាក់ចេញទេ?
- តើស្ថាបនិកម្នាក់ៗអាចទទួលការហ្វឹកហាត់បានដល់កម្រិតណា?
- តើក្រុមនេះមានការតស៊ូកម្រិតណាក្នុងការឆ្លងកាត់ការលំបាកដើម្បីឱ្យមុខជំនួញដើរទៅមុខ?
- មកដល់ពេលនេះ តើស្ថាបនិកម្នាក់ៗមានសន្ទុះខ្លាំងប៉ុណ្ណាក្នុងការងារ?
- តើក្រុមនេះចេះប្រើប្រាស់កម្មវិធីថ្នាលបណ្ដុះនេះឱ្យមានប្រយោជន៍ដែរឬទេ?ចុះបើខ្ញុំមានតែគំនិតឬមិនទាន់មានផលិតផលគំរូសាកល្បងវិញ?
ប្រសិនបើអ្នកនៅក្នុងដំណាក់កាលដុះខាត់គំនិតឬមិនទាន់មានគ្នាហើយចង់ស្វែងរកសហគ្រិនជាដៃគូសហការ សូមចូលរួមហ៊ែក្ខាតុនរបស់យើង

ប្រសិនបើអ្នកចង់បានជំនួយក្នុងការបង្កើតផលិតផលគំរូនិងពិនិត្យបញ្ជាក់លើគំនិតមុខជំនួញរបស់អ្នក ឬចង់បានជំនួយដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលកម្មវិធីថ្នាលបណ្ដុះ សូមចូលរួមវគ្គត្រៀមរបស់យើង
ឧបត្ថម្ភដោយ